Onze visie

Onze visie

Ieder kind wordt geboren als een individu, met in zich een eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Kinderdagverblijf Het Eikenbos vindt het belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen ontplooien. De pedagogisch medewerkers zullen deze ontplooiing ondersteunen door de kinderen een veilige plek, uitdaging en zelfvertrouwen te geven. Dit betekent dat we nooit het belang van het kind uit het oog zullen verliezen. We zullen ons inleven in de belevingswereld van het kind om zo dicht mogelijk bij het kind te blijven. Daarnaast werken wij nauw samen met de ouders, zo zorgen wij ervoor dat het kind één opvoedingsklimaat krijgt. Kinderdagverblijf Het Eikenbos neemt tijdelijk de opvoeding van de ouders over en daarom is het belangrijk om dicht bij de opvoeding van de ouders te blijven en deze op de juiste manier door te voeren middels goede communicatie. Dit biedt structuur voor het kind en daardoor ook veiligheid aan uw kind. Veiligheid is erg belangrijk, want zonder een veilige omgeving kan een kind zich niet ontwikkelen.

De pedagogisch medewerkers leren de kinderen respect te tonen voor zichzelf, voor de ander en de omgeving. Maar ook om eerlijk te zijn en verantwoording te nemen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van een kind waardoor hij of zij zichzelf blijft uitdagen en ontwikkelen. Bovenal zullen we het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en in onze houding laten blijken dat wij het kind serieus nemen en het er mag zijn.

We leren het kind rekening te houden met de ander en inzicht te geven in de situaties om hen heen. Want juist het opgroeien in kinderdagverblijf Het Eikenbos geeft het kind mogelijkheden om te leren hoe het met anderen kan omgaan. Het kind leert hoe het moet opkomen voor zichzelf, zijn of haar eigen belangen uiten, hoe leuk samen spelen kan zijn, maar ook het moeten delen of wachten.

Ons dagelijks gedrag wordt gekenmerkt door:

Plezier

We hebben er plezier in om het leuk te maken voor alle betrokkenen. We bieden het kind veiligheid en vertrouwen. We zijn positief betrokkenen bij wat het kind doet en meemaakt. We benaderen het kind positief zodat het kind op een leuke manier de wereld kan ontdekken.

Respect

Wij bieden het kind gelegenheid om te worden wie het is. Wij geven de kinderen de ruimte om zelf dingen te ontdekken. Om nieuwsgierig te zijn en om eigen (on)mogelijkheden te ervaren. Wij tonen respect voor de (culturele) achtergrond, het karakter en het niveau van het kind. Wij laten het kind merken dat eigen inbreng en eigen keuzes positief worden gewaardeerd.

Structuur

We helpen het kind houvast te creëren in het dag (week en/of maand) ritme zodat hij of zij zelfstandig activiteiten kan ondernemen en zich veilig voelt zodat het kind zich kan ontwikkelen tot wie hij of zij wil zijn.

Positief

Wij zien kansen. Wij helpen ook de kinderen kansen te leren zien. Wij kijken vooral naar wat goed gaat en hoe we dit kunnen versterken door duidelijk te zijn en door de kinderen te ondersteunen waar nodig.

Gelijk

Wij leren kinderen om actief en betrokken deel te nemen op basis van gelijkwaardigheid. Ieder van ons is even belangrijk.

Kinderdagverblijf Het Eikenbos wil kinderen:

• Begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid.
• Helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben.
• De ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen.
• Normen en waarden bij brengen.

Deze doelstellingen worden in ons pedagogisch beleid verder uitgewerkt.